+380 (93) 337-49-00 (Viber)

ФАХОВА ШКОЛА  ВГО «Асоціації лікарів-пародонтологів України»
До затвердження МОЗ України нової спеціальності - пародонтологія


Суботні зустрічі лікарів-стоматологів, що небайдужі до клінічної пародонтології

25 вересня, 2 жовтня, 6 листопада  2021 Початок о 10:00

РОЗКЛАД

25 вересня 2021 

Питання реформування стоматологічної галузі


«Сучасний стан нормативно-правової бази, що регулює практичну діяльність лікаря стоматолога»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїВ доповіді надається аналіз діючих нормативно-правових актів, що регулюють практичну діяльність лікаря стоматолога. Представлені останні зміни в нормативно-правовій базі та проекти нових документів.

ДАТА

25 вересня

ОЛЕКСАНДР ВАХНЕНКО (Україна)

«Комплекс питань і компетентностей, що повинен набути лікар-стоматолог-пародонтолог»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїСпеціальність пародонтологія  передбачає мультидисциплінарний підхід як у діагностиці, так і у лікуванні генералізованих захворювань пародонту і периімплантних тканин. Тому лікар-пародонтолог повинен набути високого рівня  теоретичних і практичних компетентностей для цілей майбутньої практики. Серед них питання етіології, патогенезу, проведення диференційної діагностики на підставі комплексного клініко-лабораторного обстеження, визначення показань до консервативного та хірургічного лікування захворювань пародонту та периімплантних тканин, складання комплексного плану лікування, що передбачає декілька фаз, з урахуванням наявності коморбідних станів, що потребують індивідуального підхіду та консультацій суміжних фахівців.

ДАТА

25 вересня

ГАЛИНА БІЛОКЛИЦЬКА(Україна)

ТЕТЯНА ПЕТРУШАНКО(Україна)

ЮЛІЯ ЧУМАКОВА(Україна)


Практичні пропозиції від експертів в клінічній пародонтології 


«Ведення пацієнтів з захворюваннями тканин пародонта в сучасних умовах»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїВ лекції будуть розкриті сучасні підходи до клінічного обстеження хворих з захворюваннями пародонта, починаючи з особливостей збору анамнезу, показана необхідність використання додаткових методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, функціональних), обговорено та продемонстровано заповнення пародонтальної карти хворого, проведення базової діагностики оклюзії та виявлення первинної та вторинної оклюзійної травми; обговорено значення впливу функціональних порушень на перебіг пародонтиту. Показана роль коморбідних станів при складанні комплексного плану лікування. Доведена роль генетичних маркерів у виявленні стану передхвороби з використанням авторського методу профілактики. Показана значущість оцінки рівня гігієнічного стану ротової порожнини пацієнта з визначенням гігієнічних індексів, особливості підбору засобів індивідуальної гігієни ротової порожнини (зубна паста, щітка, ополіскувач) з урахуванням пародонтологічного статусу.  Обговорені основи складання комплексного плану лікування пацієнтів із хворобами пародонта із урахуванням принципів комплексності, індивідуалізації та диференціації на підставі етіологічного і патогенетичного підходів.

ДАТА

25 вересня

ГАЛИНА БІЛОКЛИЦЬКА(Україна)

«Сучасні погляди на етіологію та патогенез захворювань тканин пародонта»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїЛекція демонструє деякі етіологічні аспекти захворювань тканин пародонта, які можна трактувати як єдність патогенних (пошкоджувальних, сприяючих і реактивних) факторів та їх взаємодію, а також мультифакторну природу генералізованих запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта, зокрема спільну кумулятивну дію генетичних і середовищних чинників. Патогенез визначається комплексом складних взаємовідносин між організмом людини і мікрофлорою, що визначається особливостями будови тканин, розмаїттям інфекції порожнини рота, станом імунобіологічної реактивності та резистентності макроорганізму.

ДАТА

25 вересня

ОЛЕСЯ ГОДОВАНА(Україна)

«Клінічний підхід до лікування хворих зі скомпрометованим пародонтом різного ступеня важкості (демонстрація клінічних випадків)»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїВ роботі розглядаються особливості лікування хворих пародонтитом різного ступеня важкості, демонструються клінічні випадки результатів лікування пацієнтів. Зроблено акцент на те, що мотивація до відказу від куріння є невід’ємною частиною пародонтологічного лікування. Відзначено, що успішне надання пародонтологічної допомоги залежить від трьох факторів: ранньої діагностики, повноцінного і ефективного комплексного лікування, направленого на всі ланки патогенезу, доступності медичної допомоги населенню. Рання діагностика пародонтиту завершується ініціальною терапію і не вимагає хірургічного лікування (лише у 20% необхідна спеціалізована хірургія, а 80% нехірургічні методи лікування). Пізня діагностика може призвести до втрати зубів та вимагає мультидисциплінарного підходу до лікування захворювань пародонту.

ДАТА

25 вересня

ЛАРИСА ДЕРЕЙКО(Україна)

ОЛЬГА ПЕТРИШИН(Україна)

«Помилки на етапах лікування  пацієнтів із хворобами пародонта» * доповідь українською мовою
Анотація до лекціїВ лекції буде розкрито поняття лікувальної помилки та її різновиди. Об'єктивні та суб'єктивні причини лікувальних помилок при курації пацієнтів із хворобами пародонта, шляхи їх вирішення. Сучасний підхід до тактики лікування, фазності її реалізації при хворобах пародонта, критеріям ефективності. Аналіз лікувальних помилок курації конкретних пацієнтів із патологічними змінами пародонта.

ДАТА

25 вересня

ТЕТЯНА ПЕТРУШАНКО(Україна)

«Протоколи застосування PRP-терапії в практичній діяльності лікаря-пародонтолога»* доповідь українською мовою
Анотація до лекціїВ лекції розглядатимуться питання профілактики та нехірургічного лікування захворювань пародонту, причини розвитку генералізованого пародонтиту та помилки, що допускають лікарі при складанні плану лікування.Будуть надані протоколи застосування ін’єкційної плазмо-терапії, в яких буде розкрито: покроковий алгоритм виконання процедури PRP-терапії;  перелік лабораторних досліджень, що потрібно призначати хворому для обрання методу регенеративного лікування; яке обладнання є необхідним для проведення сеансу.Вказані показання та протипоказання до проведення регенеративної терапії в хворих з супутньою соматичною патологією. Перелічені підготовчі етапи для пародонтологічного хворого перед призначенням курсу PRP-терапії та обговорено, як правильно обрати тривалість курсу для здобуття стійкого клінічного успіху.

ДАТА

25 вересня

ОКСАНА КОПЧАК(Україна)

«Проведення дентальної імплантації за допомогою компресійних та базальних імплантів» * доповідь українською мовою
Анотація до лекції Основні переваги та недоліки  використання компресійних та базальних імплантів. Особливості  планування дентальної імплантації у пацієнтів похилого віку та з супутньою загально-соматичною патологією. Особливості ведення післяопераційного періоду та навантаження імплантів ортопедичними конструкціями. Аналіз клінічних випадків. Профілактика ускладнень.

ДАТА

25 вересня

МИКОЛА САВЧЕНКО(Україна)

2 октябрЯ 2021

OPTIMAL CLINICAL PRACTICS. Эксперты в клинической пародонтологии – практическому врачу-пародонтологу

«Протокол обследования и лечения больных с заболеваниями пародонта в условиях коронавирусной пандемии»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будут раскрыты современные подходы к клиническому обследованию больных с заболеваниями пародонта, начиная с особенностей сбора анамнеза, показана необходимость использования дополнительных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных), рассмотрено и продемонстрировано заполнение пародонтальной карты больного, проведение базовой диагностики окклюзии с выявлением первичной и вторичной окклюзионной травмы; обсуждено значение влияния функциональных нарушений на течение пародонтита. Показана роль коморбидных состояний при составлении комплексного плана лечения. Доказана роль генетических маркеров в выявлении состояния предболезни с использованием авторского метода профилактики. Показана значимость оценки уровня гигиенического состояния полости рта пациента с определением гигиенических индексов, особенности подбора средств индивидуальной гигиены полости рта (зубная паста, щетка, ополаскиватель) с учетом пародонтологического статуса. Обсуждены основы составления комплексного плана лечения пациентов с болезнями пародонта с учетом принципов индивидуализации и дифференциации на основании этиологического и патогенетического подходов.

ДАТА

октября

ГАЛИНА БЕЛОКЛИЦКАЯ(Украина)

«Заболевания пародонта, не связанные с зубной биопленкой»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будет приведена информация о распределении заболеваний пародонта в новой Международной Классификации заболеваний и состояний тканей пародонта и периимплантних тканей (EFP & AAP World Workshop, 2017). Будет тщательно рассмотрена группа заболеваний пародонта, не ассоциированных с дентальной биопленкой, представлена современная концепция диагностики, особенности клинического течения, тактика ведения пациентов и методы лечения этих заболеваний, рекомендации по индивидуальной и профессиональной гигиене полости рта. В лекции также будут приведены клинические случаи проявлений коронавирусной инфекции COVID-19 в ротовой полости, особенности диагностики и лечения.

ДАТА

2 октября

ЮЛИЯ ЧУМАКОВА(Украина)

«возможные ошибки врача-пародонтолога, допущенные на разных этапах лечения пациентов с заболеваниями пародонта»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будет раскрыто понятие лечебной ошибки и ее разновидностей. Представлены возможные объективные и субъективные причины лечебных ошибок, допущенных врачами-пародонтологами, во время курации пациентов с болезнями пародонта, показаны пути их решения. Будет обсужден современный подход к тактике лечения в зависимости от фазы, показаны оценочные   критерии эффективности. Проведен анализ лечебных ошибок, допущенных врачами-пародонтологами, во время курации конкретных пациентов с патологическими изменениями пародонта.

ДАТА

2 октября

ТАТЬЯНА ПЕТРУШАНКО(Украина)

«пошаговый алгоритм применения PRP-терапии в практической деятельности врача-пародонтолога»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будут рассмотрены вопросы профилактики и нехирургического лечения заболеваний пародонта, причины развития генерализованного пародонтита и ошибки, которые допускают врачи-пародонтологи при составлении плана лечения. В представленных протоколах применения инъекционной плазмо-терапии будут раскрыты: пошаговый алгоритм выполнения процедуры PRP-терапии; перечень лабораторных исследований, необходимых для выбора метода регенеративного лечения; оборудование, необходимое для проведения сеанса; показания и противопоказания к проведению регенеративной терапии у больных с сопутствующей соматической патологией. Кроме того, будут перечислены подготовительные этапы, необходимые для больного с заболеваниями пародонта, перед назначением курса PRP-терапии и оговорено, как правильно выбрать длительность курса для получения стойкого терапевтического эффекта.

ДАТА

2 октября

ОКСАНА КОПЧАК(Украина)

«роль гигиенического ухода в Профилактике обострившегося течения заболеваний пародонта» * доклад на русском языке
Аннотация к лекцииИндивидуальная гигиена полости рта предусматривает тщательное и регулярное удаление назубных отложений с помощью различных средств. Актуальным вопросом сегодня является выбор гигиенических средств: зубные щетки, зубные пасты, ополаскиватели. Каждое из этих средств имеет свой определенный состав, степень абразивности, вкусовые качества. Комплекс средств Meridol - это средства, которые предотвращают развитие симптомов воспаления, их прогрессирования. Благодаря инновационной технологии производства гигиенических средств этого комплекса, основанной на включении специальных антибактериальных веществ, таких как аминофторид и ионы двухвалентного олова, этот комплекс является идеальным решением для ежедневного длительного применения у больных с заболеваниями пародонта разной степени тяжести.

ДАТА

2 октября

ТАТЬЯНА ЦЕНТИЛО(Украина)

«Роль природных минералов в профилактике стоматологических заболеваний»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииПриродные минеральные элементы - новый ресурс для использования в стоматологии. В лекции будут изложены результаты многолетнего опыта по использованию для профилактики и оздоровлению полости рта природных материалов. Представлены различные варианты и новые формы исследования природных материалов.

ДАТА

2 октября

ЛЮДМИЛА БОРИСЕНКО(Украина)

 6 ноября 2021

OPTIMAL CLINICAL PRACTICS. Эксперты в клинической пародонтологии – практическому врачу-пародонтологу

«Эндо-пародонтальные поражения»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВыбор тактики лечения при эндо-пародонтальных поражениях является важным этапом для определения дальнейшего прогноза в течении заболеваний тканей пародонта. Использование комплексного подхода в лечении заболеваний тканей пародонта, прежде всего генерализованного пародонтита, позволяет предупредить возникновение эндо-пародонтальных поражений и провести эффективное эндодонтическое лечение в случае необходимости и сохранить зубы от последующего удаления. В лекции будут рассмотрены причины возникновения эндо-пародонтальных поражений, методы их диагностики и тактика лечения с использованием современных подходов в эндодонтии и пародонтологии.

ДАТА

 6 ноября

ИВАН ПОПОВИЧ(Украина)

«Новые подходы к профилактике, диагностике и лечению заболеваний тканей пародонта»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ настоящее время организм человека зашлакован различными токсинами из окружающей среды, а также перегружен результатами полипрагматичных подходов в лечении, несовершенных методов диагностики и побочного действия фармакологических препаратов. Современный мир требует от врачей новых подходов в диагностике, лечении и профилактике различных заболеваний.Комплементарные методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта помогают врачу-пародонтологу получить наиболее выраженный позитивный эффект в диагностике, наилучший результат в лечении, а также увеличить качество превентивных методов заболеваний тканей пародонта.

ДАТА

6 ноября

МАРИНА ХУДЯКОВА(Украина)

«Особенности проведения дентальной имплантации в сложных клинических случаях»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будут представлены особенности диагностики и планирования дентальной имплантации у пациентов с заболеваниями пародонта при наличии сопутствующей общесоматической патологии. Показаны основные преимущества малоинвазивных методик дентальной имплантации у пациентов с дефицитом костной ткани, сделан анализ клинических случаев с наличием отдаленных результатов. Представлены особенности ведения послеоперационного периода при различных клинических ситуациях, а также подходы к  распределению жевательной нагрузки на ортопедическом этапе лечения в зависимости от клинических условий.

ДАТА

6 ноября

НИКОЛАЙ САВЧЕНКО(Украина)

«Использование ультразвуковых аппаратов в профессиональной гигиене полости рта»* доклад на русском языке
Аннотация к лекции

Пренебрежение правилами гигиены полости рта приводит к таким осложнениям, как гингивит, кариес и его осложнения, пародонтит и ранняя потеря зубов. Именно поэтому качественная профессиональная гигиена полости рта так важна в повседневной практике врача-стоматолога. В докладе будут представлены современные методы профессиональной гигиены, будут рассмотрены клинические особенности использования различных ультразвуковых аппаратов.
Предоставление высокого уровня медицинской помощи, использования профессионального мышления является первоочередной задачей стоматолога. А что касается поддержания здоровья полости рта, использование ультразвукового скейлинга является проверенным стандартом ухода, в котором аппараты Cavitron фирмы Dentsply Sirona занимают одно из лидирующих мест благодаря инновационным функциям и предпочтениям.

ДАТА

6 ноября

КОНСТАНТИН ГОРГОЛЬ(Украина)

«Аспекты герпетической патологии слизистой оболочки полости рта»* доклад на русском языке
Аннотация к лекции

Проблема коморбидных состояний в последние годы приобрела свою актуальность не только для врачей общего профиля, но и для стоматологов. Рост проявлений герпетической инфекции в полости рта в последнее время связывают с общесоматическими заболеваниями. Поэтому взаимодействие специалистов разного профиля имеет большое значение в вопросах профилактики, ранней верификации и патогенетического лечения патологии слизистой оболочки полости рта, связанной с вирусом простого герпеса.

ДАТА

6 ноября

ЮЛИЯ РОМАНОВА(Украина)

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕСТАВРАЦИИ БОКОВЫХ ЗУБОВ»* доклад на русском языке
Аннотация к лекцииВ лекции будут представлены результаты рентгендиагностики боковых зубов, показания к методам их препарирования (выбор метода). Алгоритм моделирования моляра нижней челюсти.  Изложены проблемы поражений класса ИИ (поддесневые поражения, комбинированные). R2C + RVG. Проведен обзор различных клинических случаев.

ДАТА

6 ноября

ДМИТРИЙ НЕЛЕПА(Украина)

УВАГА! Всім зареєстрованим учасникам які заповнять анкету зворотного зв'язку та наберуть більше ніж 75% правильних відповідей надійде інформація щодо завантаження сертифіката. УЧАСНИКАМ ЯКІ НЕ ЗАПОВНЯТЬ АНКЕТУ ВЧАСНО АБО НАБЕРУТЬ МЕНШЕ 75% ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ СЕРТИФІКАТ НЕ НАДАЄТЬСЯ!

ЯК МИ ДIЄМО:

Проста процедура реєстрації крок за кроком

01

реЄстрацIЯ

Ви заповнюєте форму реєстрації. Прослідкуйте, будь ласка, щоб e-mail був вказаний вірно!!!

02

ДАНI та IНФОРМАЦIЯ

Напередодні трансляції, ми висилаємо вам на електронну почту всі необхідні дані, контакти, посилання.

03

зустрIч

Ми зустрічаємося з вами онлайн.                                        


 отримайте знижку при Оплаті

 3-х днів фахової школи:

{dnn} :
{dl}
{hnn} :
{hl}
{mnn} :
{ml}
{snn} :
{sl}

ОНЛАЙН 1 день

(1 день на вибір)

700 грн

Онлайн-трансляція 

1-го дня  HD якість

Доступ до  запису на

1 місяць

Сертифікат учасника 

(10 БАЛІВ до БПР)

Відповіді на питання

Після оплати обов'язково скачайте анкету, заповніть та відправте за адресою в анкеті!

ОНЛАЙН 2 дні

(2 дні на вибір)

1200 грн

Онлайн-трансляція 

2-х днів  HD якість

Доступ до  запису на

1 місяць

Сертифікат учасника 

(20 БАЛІВ до БПР)

Відповіді на питання

Після оплати обов'язково скачайте анкету, заповніть та відправте за адресою в анкеті!

ОНЛАЙН 3 дні 

(всі 3 дні)

1500 грн

Онлайн-трансляція 

3-х днів  HD якість

Доступ до  запису на

1 місяць

Сертифікат учасника 

(Всього - 30 БАЛІВ

 до БПР)

Відповіді на питання

Після оплати обов'язково скачайте анкету, заповніть та відправте за адресою в анкеті!

Для лікарів-членів ВГО «АЛПУ», аспірантів, лікарів-інтернів, студентів (наявність підтверджуючого документа обов'язкова) діє ЗНИЖКА!


НАШІ КОНТАКТи:

ТЕЛЕФОН

+380 (93) 337-49-00 

+380 (44) 337-49-00

АДРЕСА АMELIT GROUP

вул. Оболонська, 29

м. Київ

САЙТ ТА E-MAIL

amelitacademy.com

amelitacademy@gmail.com

+380 (44) 337-49-00

+380 (93) 337-49-00 (Viber)

amelitacademy@gmail.com

Поделитесь информацией о событии: